Sự khác biệt giữa IFRS và VAS và vai trò ERP trong mô hình hạch toán kép

Thứ Hai, 22/05/2023

Trong lĩnh vực kế toán, hai tiêu chuẩn quan trọng được sử dụng phổ biến tại Việt Nam là IFRS (International Financial Reporting Standards – Tiêu chuẩn báo cáo tài chính Quốc tế) và VAS (Vietnamese Accounting Standards – Tiêu chuẩn kế toán Việt Nam). Đây là hai hệ thống tiêu chuẩn kế toán có những điểm khác biệt quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa IFRS và VAS và tầm quan trọng của chúng trong lĩnh vực kế toán.

Tiêu chuẩn Kế toán quốc tế IFRS chuẩn bị được áp dụng tại Việt Nam
Tiêu chuẩn Kế toán quốc tế IFRS chuẩn bị được áp dụng tại Việt Nam

Sự khác biệt giữa IFRS và VAS

Ngữ cảnh và phạm vi áp dụng

 • IFRS: là một tiêu chuẩn kế toán quốc tế được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu, chủ yếu trong các quốc gia không có hệ thống tiêu chuẩn kế toán quốc gia riêng.
 • VAS: là tiêu chuẩn kế toán quốc gia áp dụng tại Việt Nam, phù hợp với yêu cầu kế toán và quản lý tài chính trong môi trường kinh doanh Việt Nam.

Nguyên tắc và cách tiếp cận

 • IFRS: tuân thủ nguyên tắc kế toán trên cơ sở công bằng, khách quan và sự phản ánh trung thực của thông tin tài chính.
 • VAS: thường áp dụng cách tiếp cận truyền thống hơn, tập trung nhiều vào việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn kế toán cụ thể.

Các tiêu chí đo lường

 • IFRS: sử dụng các tiêu chí đo lường chính như giá thị trường, giá gốc hoặc giá bình quân thích hợp.
 • VAS: thường dựa trên các tiêu chí đo lường như giá gốc hoặc giá mua.

Báo cáo tài chính và dự báo

 • IFRS: đòi hỏi báo cáo tài chính phải tuân thủ các yêu cầu về thông tin chi tiết và chính xác, đồng thời cung cấp thông tin phụ hợp lý cho việc dự báo tài chính.
 • VAS: hướng tới báo cáo tài chính đáng tin cậy và đáp ứng yêu cầu của quy định kế toán trong nước, tuy nhiên, không nhất thiết cung cấp thông tin phụ đầy đủ cho dự báo tài chính.

Tầm quan trọng

 • IFRS: IFRS đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện công bằng cho so sánh và đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.
 • VAS: VAS quan trọng để đáp ứng yêu cầu kế toán và quản lý tài chính trong môi trường kinh doanh Việt Nam, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và tin cậy trong báo cáo tài chính.

Sự khác biệt giữa IFRS và VAS là điểm nhấn về tiêu chuẩn kế toán quốc tế và quốc gia trong lĩnh vực kế toán. IFRS được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu, VAS đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu kế toán trong môi trường kinh doanh Việt Nam. Hiểu rõ sự khác biệt này là điều cần thiết để các doanh nghiệp và chuyên gia kế toán có thể áp dụng và tuân thủ đúng các quy định và nguyên tắc kế toán trong hoạt động của mình.

Vì sao doanh nghiệp Việt cần duy trì song song IFRS và VAS

Các doanh nghiệp đa quốc gia đang sản xuất kinh doanh tại Việt Nam cần duy trì song song hai chuẩn mực kế toán nhắm đáp ứng đồng thời nhu cầu hợp nhất báo cáo về công ty mẹ (theo chuẩn mục kế toán quốc tế) và nhu cầu quản trị theo yêu cầu riêng của chuẩn mực kế toán Việt Nam. Việc này dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp phải sử dụng song song hai phần mềm kế toán khác nhau: một hệ thống dùng chung với công ty mẹ và một hệ thống phần mềm kế toán bản địa .

Việc duy trì song song hai hệ thống làm tăng đáng kể khối lượng công việc của phòng tài chính kế toán khi phải nhập liệu hai lần, cũng như đối soát và kiểm soát sự sai lệnh (nếu có).

Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam

Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam thuộc “Đề án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam” do Bộ Tài chính soạn thảo và trình Thủ tướng phê duyệt căn cứ theo Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tại Quyết định số 480/QĐ-TTG ngày 18/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của việc chuyển đổi nhằm nâng cao chất lượng và tính nhất quán của báo cáo tài chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tương thích và cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Lộ trình áp dụng này gồm 3 giai đoạn:

 • Giai đoạn chuẩn bị: từ năm 2019 đến hết năm 2021
 • Giai đoạn áp dụng tự nguyện: từ năm 2022 đến hết năm 2025
 • Giai đoạn bắt buộc áp dụng: từ sau năm 2025

IFRS min

Doanh nghiệp cần làm gì để chuẩn bị cho sự thay đổi

Dưới đây là  lộ trình tổng quan về áp dụng IFRS tại Việt Nam:

 • Chuẩn bị và nhận thức: Doanh nghiệp cần tiến hành nắm bắt, nghiên cứu và hiểu rõ về IFRS, nhận thức về những sự khác biệt và yêu cầu so với hệ thống kế toán hiện tại.
 • Hệ thống pháp lý: Doanh nghiệp bắt đầu cập nhật các quy định và hướng dẫn về việc áp dụng IFRS tại Việt Nam các điều chỉnh liên quan của Luật kế toán.
 • Đào tạo và nâng cao năng lực: Để áp dụng thành công IFRS, các doanh nghiệp cần có nhân viên được đào tạo về kiến thức và kỹ năng liên quan đến IFRS. Các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực về IFRS cần được triển khai.
 • Áp dụng tuần tự: Áp dụng IFRS tại Việt Nam có thể được thực hiện theo giai đoạn và từng lĩnh vực. Các doanh nghiệp có thể bắt đầu áp dụng IFRS cho nhóm công ty mẹ hoặc các công ty niêm yết đầu tiên, sau đó mở rộng áp dụng cho các công ty con và cuối cùng là áp dụng cho toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
 • Tiêu chí đánh giá: Việc đánh giá sự chuẩn bị và sẵn sàng áp dụng IFRS của doanh nghiệp là rất quan trọng. Đánh giá có thể được thực hiện thông qua quá trình kiểm tra nội bộ, sự đánh giá của bên thứ ba hoặc tổ chức kiểm toán.
 • Báo cáo tài chính chuyển đổi: Doanh nghiệp cần thực hiện quá trình chuyển đổi báo cáo tài chính từ hệ thống kế toán hiện tại sang IFRS.

Vai trò hệ thống ERP trong tình hình mới

Trong lộ trình chuyển đổi áp dụng IFRS , hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) như Oracle NetSuite đóng vai trò quan trọng và có một số tính năng đáng chú ý, bao gồm hạch toán kép. Dưới đây là vai trò của ERP, đặc biệt là Oracle NetSuite, trong quá trình chuyển đổi này:

 • Quản lý tài chính toàn diện: Oracle NetSuite cung cấp một hệ thống quản lý tài chính tích hợp, cho phép doanh nghiệp quản lý và theo dõi các hoạt động tài chính của mình từ một nền tảng duy nhất. Nó bao gồm các tính năng như quản lý hạch toán, quản lý ngân sách, quản lý thu chi và quản lý tài sản.
 • Hạch toán kép: Oracle NetSuite hỗ trợ hạch toán kép, tức là doanh nghiệp có thể duy trì và chuyển đổi giữa các tiêu chuẩn kế toán khác nhau như IFRS và VAS (Việt Nam Accounting Standards) trong cùng một hệ thống. Điều này cho phép doanh nghiệp thực hiện hạch toán và báo cáo tài chính theo yêu cầu của từng tiêu chuẩn.
 • Quản lý báo cáo tài chính: Oracle NetSuite cung cấp các công cụ và khả năng để tạo và tùy chỉnh báo cáo tài chính theo yêu cầu của IFRS. Nó cho phép doanh nghiệp tạo ra báo cáo tài chính chính xác và đáng tin cậy dựa trên dữ liệu tài chính được tổ chức và xử lý trong hệ thống.
 • Tuân thủ và tuỳ chỉnh: Oracle NetSuite cung cấp khả năng tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc kế toán của IFRS. Nó cho phép doanh nghiệp tuỳ chỉnh quy trình kế toán và báo cáo để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của IFRS.
 • Tích hợp và linh hoạt: Oracle NetSuite là một hệ thống ERP tích hợp, cho phép tích hợp dữ liệu và quy trình từ nhiều phòng ban và chức năng khác nhau trong doanh nghiệp. Điều này tạo ra sự linh hoạt và tính nhất quán trong việc áp dụng IFRS trên toàn bộ doanh nghiệp.

Tóm lại, vai trò của ERP như Oracle NetSuite trong lộ trình chuyển đổi áp dụng IFRS bao gồm quản lý tài chính toàn diện, hỗ trợ hạch toán kép, quản lý báo cáo tài chính, tuân thủ và tuỳ chỉnh, cùng với tích hợp và linh hoạt. Sử dụng ERP như Oracle NetSuite giúp doanh nghiệp chuyển đổi và áp dụng IFRS một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Việc lựa chọn đối tác triển khai NetSuite am hiểu hai tiêu chuẩn kế toán IFRS và VAS cũng vô cùng quan trọng với Doanh nghiệp Việt nhằm đảm bảo năng lực tư vấn, giúp quá trình chuyển đổi được thuận lợi. BTM Global là một trong những đối tác như thế.

Về BTM Global Việt Nam 

BTM Global Việt Nam được thành lập năm 2004, là đối tác Vàng (Gold partner) dài hạn với tập đoàn Oracle và cũng là đối tác chuyên triển khai các giải pháp Oracle NetSuite tại Việt Nam. Công ty có trụ sở chính tại Thành phố Minneapolis, bang Minnesota của Mỹ và chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, tích hợp và triển khai hệ thống Oracle NetSuite ERP & CRM cho doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây. Bên cạnh đó, chúng tôi còn mang đến các giải pháp Kho dữ liệu (Data Warehouse), các giải pháp Oracle & E-Commerce cho ngành bán lẻ từ chuỗi cửa hàng nhỏ lẻ đến những tập đoàn bán lẻ nổi tiếng trên thế giới.

» Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.btmglobal.com

» Cùng tìm hiểu thêm về Oracle NetSuite ERP tại đây.

Xem thêm tin mới

Sự kiện

BTM Global Việt Nam Tham Gia Greenovation Forum 2024

Vào ngày 26 tháng 6 năm 2024, tại khách sạn New World Saigon, BTM Global Việt Nam đã tham gia tài trợ và đặt gian hàng tại sự kiện Greenovation Forum 2024, được tổ chức bởi VNIDA – Hội Thành viên Độc lập HĐQT Doanh nghiệp Việt Nam.  Greenovation Forum 2024 là sự kiện quan ... Read more
05/07/2024

Kick off

Melchers Việt Nam Hợp Tác Cùng BTM Triển Khai Oracle NetSuite Cloud ERP

Vào ngày 25 tháng 6 năm 2024  BTM Global Việt Nam và Melchers Việt Nam chính thức khởi động dự án triển khai hệ thống quản trị nguồn lực tổng thể Oracle NetSuite Cloud ERP. Mục tiêu của dự án lần này là nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa các ... Read more
27/06/2024

Oracle NetSuite

Oracle NetSuite Cloud ERP Được IDC Công Nhận Là Giải Pháp ERP Hàng Đầu Trong Quản Lý Tài Chính và Kế Toán

Giới thiệu về IDC MarketScape  IDC MarketScape là một công cụ phân tích và đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông, được phát triển bởi International Data Corporation (IDC).  Với bề dày kinh nghiệm hơn 60 năm và đội ngũ 1,300 chuyên gia phân ... Read more
13/06/2024

Kick off

Công Ty Cổ Phần SX & ĐT Royal Sintered Stone chính thức lựa chọn BTM là đối tác triển khai Oracle NetSuite Cloud ERP 

Trong hành trình chuyển đổi số, Công Ty Cổ Phần SX & ĐT Royal Sintered Stone (Thành viên của Tập đoàn Hoàng Gia), doanh nghiệp hàng đầu trong ngành đá nung kết, đã đánh dấu một bước tiến quan trọng. Công ty chính thức lựa chọn BTM Global Việt Nam làm đối tác triển khai ... Read more
31/05/2024

LỜI CẢM ƠN SAU WEBINAR “ZERO-TO-CLOUD TRONG 100 NGÀY VỚI SUITESUCCESS”

Vào sáng thứ sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024, webinar “Zero-to-cloud trong 100 ngày với gói giải pháp Oracle NetSuite SuiteSuccess” đã diễn ra thành công tốt đẹp với những chia sẻ tâm huyết từ các diễn giả và sự quan tâm của người tham dự. Thay mặt ban tổ chức, BTM Global Việt ... Read more
28/05/2024

Khác

ERP là gì? Khám Phá Bí Quyết Hoạch Định Nguồn Lực Hiệu Quả

Khám phá ERP - Hệ thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh và tập trung dữ liệu vào một nền tảng duy nhất. Tìm hiểu lịch sử, lợi ích và các phần mềm ERP phổ biến.
21/05/2024